Algemene voorwaarden (AV)

Algemene voorwaarden, voor het geval dat

- ook tijdens de gezinsvakantie

Algemene voorwaarden Familotel Hopfgarten (versie 02.02.2017)

Voor een wederzijdse veiligstelling van de accommodatie-overeenkomst.

Definities

 • „Accommodatieverlener“: PA Hotel Hopfgarten GmbH, FN 303466 z.
 • „Gast“: is een natuurlijke persoon die een beroep doet op de accommodatieverlener. In de regel is de gast tegelijkertijd ook de contractant. Als gast gelden ook die personen die samen met de contractant arriveren (bijv. familieleden, vrienden, enz.). 
 • „Contractant": is een natuurlijke of juridische persoon uit het binnenland of het buitenland die als gast of namens een gast een accommodatie-overeenkomst afsluit
 • „Consument” en “ondernemer“: de begrippen hebben de betekenis zoals bedoeld in de Wet op de Consumentenbescherming 1979 idgF.
 • „Accommodatie-overeenkomst“: is de tussen de accommodatieverlener en de contractant gesloten overeenkomst, waarvan de inhoud navolgend nader gespecificeerd wordt.

Totstandkoming van de accommodatie-overeenkomst – aanbetaling

De accommodatie-overeenkomst komt tot stand door het accepteren van de reservering van de contractpartner door de accommodatieverlener. Elektronische reserveringen gelden als ontvangen, als de partij waarvoor ze bestemd zijn deze onder normale omstandigheden kan oproepen en de reservering tijdens de bekendgemaakte openingstijden van de acccommodatieverlener plaats had.

De accommodatieverlener heeft het recht de accommodatie-overeenkomst onder de voorwaarde te sluiten dat de contractant een aanbetaling betaalt. In dit geval is de accommodatieverlener verplicht om vóór het aanvaarden van de schriftelijke of mondelinge bestelling van de contractant de contractant op de nodige aanbetaling te wijzen. Gaat de contractant met de aanbetaling akkoord (schriftelijk of mondeling), komt de accommodatie-overeenkomst tot stand wanneer de accommodatieverlener de door de contractant afgegeven verklaring van toestemming m.b.t. de betaling van de aanbetaling ontvangen heeft

De contractant is verplicht de aanbetaling tot uiterlijk 15 dagen (ontvangst) na ontvangst van het aanbetalingsverzoek door de accommodatieverlener te voldoen. De kosten voor de geldtransactie (bijv. kosten voor de overschrijving) betaalt de contractant. Voor credit- en debitcards zijn de bijhorende voorwaarden van de kaartbedrijven van toepassing. Komt de contractant zijn verplichtingen aangaande de betaling van de aanbetaling niet na, dan kan de accommodatieverlener hetzij  bij de contractant blijven aandringen zijn betalingsverplichting na te komen, hetzij na he stellen van een  redelijke termijn de accommodatie-overeenkomst ontbinden.

De aanbetaling is een gedeeltelijk betaling van de overeengekomen totale reissom

 

Begin en einde van de accommodatietermijn

De contractant heeft het recht, tenzij door de accommodatieverlener anders aangegeven, de gehuurde kamers vanaf 16:00 uur op de overeengekomen aankomstdag te betrekken.

Wordt een kamer voor het eerst om 6:00 uur ’s ochtends betrokken, geldt de vorige nacht als eerste overnachting.

De gehuurde kamers dienen door de contractant op de dag van vertrek tot 11:00 uur vrijgegeven te zijn. De accommodatieverlener heeft het recht een dag extra te berekenen, indien de gehuurde kamers niet binnen de gestelde termijn vrijgegeven zijn.

Terugtrekking uit de accommodatie-overeenkomst - annuleringskosten

1. Terugtrekking door de accommodatieverlener

Voorziet de accommodatie-overeenkomst in een aanbetaling en werd deze aanbetaling door de contractant niet binnen de gestelde termijn betaald, is de accommodatieverlener bevoegd om zich zonder uitstel uit de accommodatie-overeenkomst terug te trekken.

Indien de contractant op de overeengekomen dag van aankomst tot 18.00 uur niet verschijnt, bestaat geen accommodatieverplichting, behalve indien een later tijdstip van aankomst werd overeengekomen.

Heeft de contractant een aanbetaling betaald, blijven de kamers echter tot uiterlijk 12.00 uur van de dag volgend op de overeengekomen dag van aankomst gereserveerd voor de gast. Werd een aanbetaling voor meer dan vier dagen betaald, eindigt de plicht om de gast alsnog te laten verblijven vanaf 18.00 uur op de vierde dag, waarbij de dag van aankomst als eerste dag gerekend wordt, behalve indien de gast de accommodatieverlener over een latere dag van aankomst heeft geïnformeerd.

De accommodatieverlener heeft het recht de accommodatie-overeenkomst tot uiterlijk 3 maanden vóór de overeengekomen dag van aankomst door een eenzijdige verklaring op te zeggen om zakelijk gerechtvaardigde redenen, tenzij anders overeengekomen

 

2. Terugtrekking door de contractant - annuleringskosten

De contractant heeft het recht de accommodatie-overeenkomst tot uiterlijk 3 maanden vóór de overeengekomen dag van aankomst van de gast door een eenzijdige verklaring op te zeggen zonder annuleringskosten te hoeven betalen.

Buiten de genoemde termijn is het terugtrekken door eenzijdige verklaring van de contractant alleen mogelijk op voorwaarde dat de volgende annuleringskosten betaald worden:

 • tot 1 maand voor de aankomstdag 40% van de volledige arrangementsprijs
 • tot 1 week voor de aankomstdag 70% van de volledige arrangementsprijs
 • in de laatste week voor de aankomstdag 90% van de volledige arrangementsprijs

Verhinderde aankomst

Is de contractant niet in staat om op de dag van aankomst bij de accommodatieverlener te verschijnen, omdat door onvoorziene en buitengewone omstandigheden (bijv. extreme sneeuwval, overstroming, enz.) alle reismogelijkheden onmogelijk zijn, is de contractant niet verplicht om de overeengekomen prijs voor de dag van aankomst te betalen.

De plicht om het geboekte verblijf te betalen ontstaat weer vanaf de dag waarop het reizen weer mogelijk is, indien dit binnen drie dagen weer mogelijk wordt

Ter beschikkingstelling van een vervangende accommodatie

De accommodatieverlener heeft het recht de contractant of de gasten adequate vervangende kamers (van dezelfde kwaliteit) ter beschikking te stellen, indien zulks van de contractant gevergd mag worden, in het bijzonder wanneer de afwijking gering en zakelijk gerechtvaardigd is..

Een zakelijke rechtvaardiging bestaat bijvoorbeeld dan, wanneer de kamer (de kamers) niet meer gebruikt (kan/kunnen) worden, reeds verblijdende gasten hun verblijf verlengen, overboeking aan de orde is of andere belangrijke operationele maatregelen zulks nodig maken.

Eventuele extra kosten voor de vervangende kamers dienen door de accommodatieverlener betaald te worden

Rechten van de contractant

Door het sluiten van de accommodatie-overeenkomst verkrijgt de contractant het recht op het gewoonlijke gebruik van de gehuurde kamers, de voorzieningen vande accommodatie die op gebruikelijke manier en zonder bepaalde voorwaarden voor gebruik toegankelijk zijn voor de gasten, en op de gebruikelijke bediening. De contractant kan zijn rechten volgens de geldige richtlijnen m.b.t. hotels en/of gasten (regels van het huis) uitoefenen.

Plichten van de contractant

De contractant dient de overeengekomen prijs en alle eventuele meerkosten die voorvloeien uit de gebruikmaking van bijzondere voorzieningen door de contractant en/of de gasten in zijn begeleiding, plus de wettelijk voorgeschreven BTW te betalen tot uiterlijk de dag van vertrek

De accommodatieverlener is niet verplicht om vreemde valuta te accepteren. Accepteert de accommodatieverlener echter vreemde valuta, wordt de valuta voor zover mogelijk tegen de dagkoers als betaling geaccepteerd. Indien de accommodatieverlener vreemde valuta of elektronische betaalmiddelen accepteert, komen alle daarmee in verband staande kosten voor rekening van de contractant, zoals bijv. informatie van creditcardbedrijven, telegrammen, enz.

De contractant is tegenover de accommodatieverlener voor de schade verantwoordelijk, die veroorzaakt werd door de contractant of de gast of andere personen die met kennis en toestemming van de contractant gebruikmaken van voorzieningen van de accommodatieverlener

Rechten van de accommodatieverlener

Weigert de contractant om de overeengekomen prijs te betalen of is hij in verzuim met de betaling daarvan, kan de accommodatieverlener gebruikmaken van het wettelijke recht van terughouding volgens § 970c ABGB [Oostenrijks Algemeen Burgerlijk Wetboek] alsmede van het wettelijke pandrecht volgens § 1101 ABGB [Oostenrijks Algemeen Burgerlijk Wetboek] op de door de contractant of de gast ingebrachte voorwerpen. Bovendien mag de accommodatieverlener van het recht van terughouding en het pandrecht gebruikmaken om zijn vorderingen uit de accommodatie-overeenkomst te verzekeren, in het bijzonder voor het verstrekken van maaltijden, overige onkosten die voor de contractant gemaakt werden en voor eventuele schadeclaims van welke aard dan ook.

Vraagt de contractant om kamerservice op ongebruikelijke tijden , heeft de accommodatieverlener het recht voor deze service extra kosten in rekening te brengen. Deze extra kosten dienen echter op de prijslijst in de kamer vermeld te worden. De accommodatieverlener kan deze service om operationele redenen ook weigeren.

De accommodatieverlener is te allen tijde (ook tussentijds) bevoegd om de door hem opgeleverde dienstverlening af te rekenen.

Plichten van accommodatieverlener

De accommodatieverlener is verplicht de overeengekomen diensten/faciliteiten in een aan zijn standaard voldoende omvang te verlenen.

Speciale voorzieningen van de accommodatieverlener, die apart vermeld dienen te worden omdat ze niet in de arrangementsprijs zijn opgenomen, zijn b.v bijzondere services/voorzieningen, die apart in rekening gesteld kunnen worden

Aansprakelijkheid van de accommodatieverlener voor schade aan meegebrachte goederen

De accommodatieverlener is aansprakelijk voor de door de contractant ingebrachte voorwerpen volgens §§ 970 ff. ABGB [Oostenrijks Algemeen Burgerlijk Wetboek]. De aansprakelijkheid van de accommodatieverlener is alleen dan van toepassing, indien de voorwerpen aan de accommodatieverlener of aan de door hem bevoegde personen ovegedragen of naar een door de accommodatieverlener of door ehm bevoegde personen aangewezen of daarvoor bestemde plaats gebracht werden. Voor zover de accommodatieverlener geen bewijzen kan leveren, is de accommodatieverlener verantwoordelijk voor zijn eigen schuld of de schuld van zijn personeel evenals van de inkomende en uitgaande personen. Volgens § 970 lid 1 ABGB [Oostenrijks Algemeen Burgerlijk Wetboek] is de accommodatieverlener alleen aansprakelijk tot het bedrag dat is vastgesteld in de rijkswet van 16 november 1921 m.b.t. de aansprakelijkheid van accommodatieverleners en overige ondernemers in de tevens geldige versie. Volgen de contractant of de gast het verzoek van de accommodatieverlener niet onmiddellijk op om de voorwerpen in een speciale bewaringsplaats te deponeren, is de accommodatieverlener van zijn aansprakelijkheid bevrijd. Het bedrag van een eventuele aansprakelijkheid van de accommodatieverlener is maximaal beperkt door het bedrag van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de accommodatieverlener. Er dient rekening gehouden te worden met een eventuele schuld van de contractant of de gast.

De accommodatieverlener is niet aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid. Is de contractant een ondernemer, wordt ook de aansprakelijkheid voor grove nalatigheid uitgesloten. In dit geval rust de bewijslast voor het existeren van een schuld bij de contractant. Gevolgschade of indirecte schade alsmede niet gerealiseerde winsten worden in geen geval vergoed.

Voor kostbaarheden, geld en waardepapieren is de accommodatieverlener alleen aansprakelijk tot een bedrag ter grootte van momenteel € 550,00. De accommodatieverlener is voor verdere schade alleen aansprakelijk in het geval dat hij deze dingen in kennis van hun toestand ter bewaring overgenomen heeft of in het geval dat de schade door hemzelf of door zijn personeel veroorzaakt werd. De beperking van aansprakelijkheid geldt overeenkomstig 1.) en 2.).

De accommodatieverlener kan het bewaren van de kostbaarheden, geld en waardepapieren weigeren, wanneer het gaat om wezenlijk waardevollere voorwerpen dan de gasten van de accommodatieverlener normaal gesproken ter bewaring geven.

Indien de bewaring aanvaard werd, is de aansprakelijkheid toch uitgesloten in het geval dat de contractant en/of de gast de veroorzaakte schade vanaf kennisneming niet onmiddellijk aan de accommodatieverlener ter kennis geeft. Bovendien moeten deze claims binnen drie jaar vanaf kennisneming door de contractant of de gast bij de bevoegde rechtbank ingediend worden, anders verliest dit recht zijn geldigheid.

Beperkingen van de aansprakelijkheid

Is de contractant een consument, is de aansprakelijkheid van de accommodatieverlener voor eenvoudige nalatigheid, met uitzondering van personenschade, uitgesloten.

Is de contractant een ondernemer, is de aansprakelijkheid van de accommodatieverlener voor eenvoudige nalatigheid en grove nalatigheid uitgesloten. In dit geval rust de bewijslast voor het existeren van een schuld bij de contractant. Gevolgschade, immateriële schade of indirecte schade evenals niet gerealiseerde winsten worden niet vergoed. De te vergoeden schade is in ieder geval beperkt door de hoogte van het negatieve belang.

Huisdieren

Huisdieren mogen alleen met de voorafgaande toestemming van de accommodatieverlener en tegen betaling van een speciale vergoeding mee naar het verblijf genomen worden.

Neemt de contractant een huisdier mee, is hij verplicht het dier tijdens zijn verblijf volgens de voorschriften te houden en toezicht te houden op het dier. Is dit niet mogelijk, dan moet de contractant op eigen kosten  zorgen dat door geschikte derden toezicht op het dier gehouden wordt.

Neemt de contractant of een gast een huisdier mee, moeten de contractant of de gast over een huisdierverzekering of een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, die ook mogelijke door het huisdier veroorzaakte schade dekt, beschikken. Het bewijs van een dergelijke verzekering moet worden geleverd op verzoek van de accommodatieverlener.

De contractant en zijn verzekeraar zijn solidair aansprakelijk tegenover de accommodatieverlener voor schade die veroorzaakt werd door meegebrachte dieren. De aansprakelijkheid omvat in het bijzonder ook schadevergoedingen van de accommodatieverlener, die de accommodatieverlener aan derder moet betalen.

Huisdieren zijn niet toegestaan in salons, publieke ruimtes, restaurants en wellnessruimtes.

Verlenging van het verblijf

De contractant kan geen aanspraak maken op verlenging van zijn verblijf. Kondigt de contractant echter op tijd aan dat hij zijn verblijf wil verlengen, kan de accommodatieverlener instemmen met de verlenging van de accommodatie-overeenkomst. De accommodatieverlener is echter niet verplicht om de accommodatie-overeenkomst te verlengen.

Indien de contractant op de dag van vertrek het verblijf niet kan verlaten, omdat door onvoorziene, buitengewone omstandigheden (bijv. extreme sneeuwval, overstroming, enz.) alle mogelijkheden om te vertrekken geblokkeerd of niet te gebruiken zijn, wordt de accommodatie-overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van de onmogelijkheid van het vertrek. Een vermindering van de prijs voor deze tijd is echter alleen dan mogelijk, als de contractant geen gebruik kan maken van alle door de accommodatieverlener aangeboden voorzieningen als gevolg van de buitengewone weersomstandigheden. De accommodatieverlener heeft het recht tenminste die prijs te vragen die overeenkomt met de gewoonlijk berekende prijs voor het laagseizoen

Beëindiging van de accommodatie-overeenkomst – voortijdige ontbinding

Werd de accommodatie-overeenkomst voor bepaalde tijd gesloten, eindigt de accommodatie-overeenkomst na verloop van de in de overeenkomst bepaalde tijd.

Vertrekt de contractant voortijdig, dan heeft de accommodatieverlener het recht de complete overeengekomen prijs te vragen. De accommodatieverlener zal de prijs met de kosten verminderen, die hij als gevolg van het niet gebruik maken van zijn voorzieningen bespaart of die door het verhuren van de bestelde kamers aan derden kan verkrijgen. Er is alleen sprake van een besparing, indien de accommodatieverlener op het tijdstip van het niet gebruiken van de door de gast gehuurde kamers alle andere kamers volledig verhuurd heeft en de kamer op grond van de annulering van de contractant aan nieuwe gasten kan verhuren. De bewijslast van de besparing rust bij de contractant.

Door het overlijden van een gast eindigt de accommodatie-overeenkomst met de accommodatieverlener.

Werd de accommodatie-overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, kunnen de contractant en de accommodatieverlener de overeenkomst tot 10:00 uur van de derde dag vóór het geplande einde van de overeenkomst opzeggen.

De accommodatieverlener heeft het recht de accommodatie-overeenkomst per omgaande te ontbinden, met dien verstaande dat er een belangrijke reden voor de ontbinding is, in het bijzonder als de contractant of de gast

 • van de kamers aanzienlijk nadelig gebruikmaakt of door zijn meedogenloze, aanstotgevende of anders grof ongepast gedrag het samenleven bederft van de andere gasten, de eigenaar, zijn personeel of de in de zaak van de accommodatieverlener wonende derden of een strafbare handeling begaat t.o.v. van deze personen, hun eigendom, zedelijkheid of lichamelijke veiligheid;
 • een besmettelijke ziekte of een ziekte, die langer dan de duur van de accommodatie-overeenkomst blijft voortduren, oploopt of hulpbehoevend wordt;
 • de overhandigde, betaalbare rekeningen binnen een redelijk gestelde termijn (3 dagen) niet betaald.

Kan de overeenkomst niet worden nagekomen door een als overmacht te classificeren gebeurtenis (bijv. elementaire gebeurtenissen, staking, uitsluiting, officiële beschikkingen, enz.), kan de accommodatieverlener de accommodatie-overeenkomst te allen tijde zonder inachtneming van de opzeggingstermijn opzeggen, indien de overeenkomst volgens de wet niet al als opgezegd geldt of de accommodatieverlener van zijn verplichting om kamers aan gasten ter beschikking te stellen bevrijd is. Eventuele schadevorderingen, e.d. van de contractant zijn uitgesloten.

Ziekte of overlijden van de contractant/gast

Wordt een gast tijdens zijn verblijf bij de accommodatieverlener ziek, moet de accommodatieverlener op verzoek van de gast voor geneeskundige zorg zorgen. Dreigt er een gevaar, kan de accommodatieverlener de geneeskundige zorg ook zonder verzoek van de gast doen realiseren, dit geldt vooral dan, wanneer geneeskundige zorg noodzakelijk is en de gast niet zelf in staat is zijn wensen te uiten.

Zolang de gast niet in staat is om beslissingen te nemen of de familie van de gast niet bereikt kon worden, zal de accommodatieverlener op kosten van de gast voor de geneeskundige zorg zorgdragen. De omvang van deze zorgmaatregelen eindigt echter op het moment dat de gast weer zelf beslissingen kan nemen of zijn familie van de ziekte op de hoogte gesteld kon worden.

De accommodatieverlener kan schadeloosstelling eisen van de contractant of de gast of, in het geval van overlijden, van zijn rechtsopvolgers voor in het bijzonder de volgende kosten:

 • niet betaalde medische rekeningen, kosten voor het ziekentransport, medicamenten en geneesmiddelen;
 • noodzakelijke desinfectie van de kamer(s);
 • niet meer te gebruiken linnengoed, bedlinnen en bedinrichting of voor de desinfectie of grondige reiniging van deze voorwerpen;
 • herstellen van muren, kamerinrichting, vloerkleden, enz., voor zover deze in verband met de ziekte of het overlijden verontreinigd werden of beschadigd raakten;
 • kamerhuur, voor zover de kamers door de gast gebruikt werden, plus eventuele dagen waarop de kamers niet gebruikt konden worden op grond van desinfectie, ontruiming, e.d.;
 • eventuele andere schade die de accommodatieverlener oploopt.

Plaats van levering, bevoegde rechtbank en rechtskeuze

Plaats van levering is de plaats waar de accommodatieverlener zijn accommodatiebedrijf heeft.

Deze overeenkomst valt onder het Oostenrijkse formele en materiele recht. Voorschriften van het internationale privaatrecht (in het bijzonder de IPRG [wet over het internationale privaatrecht] en de EVÜ [wet over het op schuldovereenkomsten van toepassing zijnde recht] alsmede het UN kooprecht zijn niet van toepassing.

Zijn de contractanten allebei ondernemers, is de uitsluitend bevoegde rechtbank de rechtbank van de zetel van de accommodatieverlener, met dien verstaande dat de accommodatieverlener bovendien bevoegd is om zijn recht ook bij iedere andere plaatselijk en zakelijk bevoegde rechtbank te doen gelden.

Werd de accommodatie-overeenkomst met een contractant gesloten die consument is en zijn woonplaats of zijn gewoonlijke verblijfsplaats in Oostenrijk heeft, kunnen klachten tegen de consument uitsluitend in de woonplaats, de gebruikelijke verblijfsplaats of de werkplaats van de consument ingediend worden.

Werd de accommodatie-overeenkomst met een contractant gesloten die consument is en zijn woonplaats in een lidstaat van de Europese Unie (met uitzondering van Oostenrijk), IJsland, Noorwegen of Zwitserland heeft, kunnen klachten tegen de consument uitsluitend bij de plaatselijk en zakelijk bevoegde rechtbank van de woonplaats van de consument ingediend worden.

Overige bepalingen

Indien in de boven genoemde bepalingen niet anders is bepaald, begint de duur van een termijn met de bezorging van het schriftstuk waarin deze termijn vastgelegd is, aan de contractanten, die de duur in acht moeten nemen. Bij de berekening van een termijn in dagen, wordt de dag van het tijdstip of de gebeurtenis niet meegeteld, waarna de duur van de termijn begint. Termijnen die volgens weken of maanden berekend worden, hebben betrekking op die dag van de week of de maand, die door zijn naam of getal overeenkomt met de dag waarop de termijn begint. Ontbreekt deze dag in die maand, heeft de termijn betrekking op de laatste dag van de maand.

Verklaringen moeten door de tevens andere contractant op de laatste dag van de termijn (uiterlijk 24 uur) ontvangen zijn.

De accommodatieverlener heeft het recht om vorderingen van de contractant met zijn eigen vorderingen te verrekenen. De contractant is niet bevoegd zijn eigen vorderingen met de vorderingen van de accommodatieverlener te verrekenen, tenzij de accommodatieverlener niet in staat is te betalen of de vordering van de contractant door een gerecht vastgesteld of door de accommodatieverlener erkend werd.

In het geval deze regelingen niet volledig zijn, gelden de overeenkomstige wettelijke bepalingen.

Nieuwsbriefaanmelding
Nieuwigheden, aanbiedingen en nieuws van de Pletzer Resorts
made with passion by GO.WEST GO.WEST Communications GmbH